Αθήνα

24 oC

αίθριος καιρός

Hottest

Ενημέρωση σε…fast-forward!

Ξεσπά μέσα από τις φυλακές η Έλενα Πολυχρονοπούλου: «Θέλω να πληρώσει για όλα ο σύντροφός μου»

CALLER'S CHOICE

Μένει εκτός MEGA ο Ψυχάρης;

Οι εξελίξεις στο κανάλι είναι ραγδαίες

Ο Σταύρος Ψυχάρης προχώρησε σε μία περίεργη δήλωση και όπως φαίνεται δύσκολα θα καταφέρει να καλύψει οικονομικά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των 22.678.553,70 ευρώ.

Τις επόμενες ημέρες, θα κάνει ένα Bussines plan ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος προκειμένου να μετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και βάσει αυτού θα πει και ο Δημήτρης Μάρης αν θα μπει και ο ίδιος.

Τις επόμενες μέρες αναμένονται ραγδαίες αλλαγές στο MEGA μετά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ και όπως εκτιμάται θα αλλάξουν τα δεδομένα στο κανάλι της Μεσογείων, στη μετοχική, αλλά και στη διοικητική του σύνθεση.

[adsense]

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ

«Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, την 7η Απριλίου 2016, συμμετείχαν 23 µέτοχοι µε 90.160.906 µετοχές και ισάριθµες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,45 % του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επί των θεµάτων ηµερησίας διατάξεως αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

1. “ Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας για την εξειδίκευση όρων εκδόσεως αυτών.”
Αποφασίσθηκε οµοφώνως, µε 90.160.906 ψήφους, η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 22.678.553,70 µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 75.595.179 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,30.
– Η τιµή διαθέσεως θα καθορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώµατος προτιµήσεως.
– Οι νέες µετοχές θα διατεθούν στους παλαιούς µετόχους, µε δικαίωµα προτιµήσεως, σε αναλογία τριών νέων µετοχών ανά τέσσερις παλαιές.
– ∆ικαίωµα προτιµήσεως στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων της Εταιρείας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., µία εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτιµήσεως, εφόσον διατηρούν τα δικαιώµατα αυτά κατά το χρόνο ασκήσεώς τους, και όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτιµήσεως κατά την περίοδο διαπραγµατεύσεως των εν λόγω δικαιωµάτων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτιµήσεως θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας,
– Τυχόν αδιάθετες µετοχές θα διατεθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
– Οι βασικοί µέτοχοι προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.1.4.1.2 του Κανονισµού Χ.Α. :
Α. «Η µέτοχος “ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες, δηλώνει την πρόθεσή της όπως ασκήσει µερικώς το δικαίωµα προτίµησης, επιφυλασσοµένη ως προς την ολική άσκησή του, δεδοµένου ότι προσβλέπει θετικά στη συµµετοχή νέων επενδυτών, στην προκείµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου».
Β. «Η µέτοχος “∆ΟΛ Α.Ε.” δεν δεσµεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µέχρι την ολοκλήρωση της αυξήσεως, αλλά διάκειται θετικά προς τη συµµετοχή νέων επενδυτών, ώστε να ενισχυθεί το πολυµετοχικό σχήµα της εταιρείας. Η µέτοχος δεσµεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συµµετοχής της, όπως αυτό θα έχει διαµορφωθεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως, επί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών από της ενάρξεως διαπραγµατεύσεως των νέων µετοχών.».
– Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι του ποσού της καλύψεως, συµφώνως προς το άρθρο 13α Κ.Ν. 2190/1920.
– Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως, για τη ρύθµιση όλων των λεπτοµερειών ή/και των τεχνικών θεµάτων που σχετίζονται µε την ως άνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. “Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.”
Αποφασίσθηκε οµόφωνα, µε 90.160.906 ψήφους, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί µετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω.

3. “ Επικύρωση συνθέσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ορισµός µελών Επιτροπής Ελέγχου.”
Με 55.282.593 ψήφους
Α. επικυρώθηκαν
– η από 14.7.2015 εκλογή του κ. Νικολάου Πεφάνη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος µέλους ∆.Σ. κ. Αθανασίου Ανδρεούλη,
– η επταµελής σύνθεση του ∆.Σ. µετά την παραίτηση του κ. Ηλία Τσίγκα την 15.12.2015 και την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να µην προβεί στην εκλογή αντικαταστάτου,
– ο ορισµός του κ. Παναγιώτη Στ. Ψυχάρη ως µέλους της Επιτροπής Ελέγχου αρ. 39 Ν.3693/2008,
– η παραίτηση του κ. Νικολάου Πεφάνη την 11.3.2016, για την αντικατάσταση του οποίου έχει επιφυλαχθεί το Συµβούλιο, – η από 6.4.2016 εκλογή του κ. Αντωνίου Τσενέ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 5.4.2016 µέλους ∆.Σ. κ. Αντωνίου Θεοχάρη.
Β. ορίσθηκε ανεξάρτητο µέλος ο κ. Αντώνιος Τσενές και
Γ. ορίσθηκαν µέλη της Επιτροπής Ελέγχου αρ. 39 Ν.3693/2008 οι κκ. Φώτιος Μπόµπολας, Παναγιώτης Ψυχάρης και Αντώνιος Τσενές».

Έτσι, σύμφωνα με όσα είπαν στη Γενική Συνέλευση οι δύο από τους βασικούς μετόχους, ο ΠΗΓΑΣΟΣ και ο ΔΟΛ, ενδεχομένως να απέχουν από την αύξηση των 22.678.553,70 ευρώ που θα καλυφθούν και με την είσοδο νέων επιχειρηματιών. Αναμενόμενο λοιπόν είναι ότι η νέα μετοχική σύνθεση που θα προκύψει θα εφαρμόσει το δικό της σχέδιο στο MEGA με αλλαγές που θα γίνουν σε όλα τα επίπεδα, σε μία προσπάθεια ο τηλεοπτικός σταθμός να κερδίσει το «έδαφος» που έχει χάσει…!

Ροή Ειδήσεων

20/09/2021 | 07:50

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου

20/09/2021 | 07:31

Καιρός: Η εβδομάδα ξεκινά με υψηλές θερμοκρασίες (ΒΙΝΤΕΟ)

20/09/2021 | 07:18

ΔΕΘ: Ο Τσίπρας, τα διλήμματα των εκλογών και το άνοιγμα στη μεσαία τάξη και στους ψηφοφόρους του παλιού ΠΑΣΟΚ

20/09/2021 | 07:06

Ώρα ανακοινώσεων για την τρίτη δόση σε άνω των 60 και υγειονομικούς – Ανησυχία των ειδικών για Βόρεια Ελλάδα και σχολεία

20/09/2021 | 00:07

Κλήρωση Τζόκερ: Που παίχτηκε το τυχερό δελτίο που κερδίζει σχεδόν 60.000 ευρώ

19/09/2021 | 23:50

The Voice: Ο παίκτης που έχασε τον πατέρα του από κορονοϊό – «Ήταν μουσικός – Πιστεύω με ακούει εκεί που είναι»

19/09/2021 | 23:42

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 0-1: Με γκολ από πέναλτι ο «Δικέφαλος του Βορρά»-Άξιζαν την ισοπαλία οι Αρκάδες

19/09/2021 | 23:36

Λαμία – Ολυμπιακός 1-2 με «καρδιοχτύπι» για τους ερυθρόλευκους! (BINTEO)

19/09/2021 | 23:28

Σύρος: Συνελήφθη διευθυντής σχολείου μετά από μήνυση αρνήτριας μητέρας και καθηγήτριας για «εσχάτη προδοσία»!

19/09/2021 | 23:17

Η ατάκα Τσίπρα για τον Ραντανπλάν που έχει γίνει viral – Τι εννοούσε

19/09/2021 | 23:03

The Voice: Ο παίκτης που ήταν μαζί με Λιανό και Αργυρό στο Fame Story 3! (vid)

19/09/2021 | 22:48

Βίκυ Καγιά: Μόνο ψυχοσωματικά δεν έβγαλα, πένθησα πολύ που έφυγα από το GNTM

19/09/2021 | 22:37

The Voice: O Αργυρός ήθελε να πάρει παίκτρια λέγοντάς της «σε θέλω όπως ο Μίκυ τη Μίνι», αλλά δεν… (vid)

19/09/2021 | 22:11

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ-Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν την Κυριακή 19/09

19/09/2021 | 22:08

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Θα κινηθεί νομικά κατά του 40χρονου «φίλου» της Έφης-«Δεν τον ξέρει, ένα αίτημα φιλίας δέχθηκε» (vid)
Πάτρα: Βίντεο που κόβει την ανάσα με το καρτ να «καρφώνεται» στο σημείο που καθόταν ο 6χρονος
Εφημερίδα «Ηλιοτυπία» – Η Ηλιούπολη Απέκτησε Τη Δική Της Εφημερίδα
Κίνηση αποκατάστασης του efood από εργαζομένους της! «Μακάρι όλοι οι εργοδότες να ήταν σαν της efood»
Η Μάγδα Φύσσα αγκαλιά με την μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα
Επίθεση με βιτριόλι: Οργή της Ιωάννας για όσα λέει ο 40χρονος για άλλο τρίτο πρόσωπο (vid)
«Ευλογημένη που αναγνωρίζεται ο τρόπος που μεγάλωσα τα παιδιά μου»: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» της Βερόνικα Αντετοκούνμπο