Αθήνα

19 oC

θύελλα με ασθενείς βροχοπτώσεις

Ο ΟΣΕ θα προσλάβει 160 άτομα: Δείτε ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα

Στην πρόσληψη 160 ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων και εγκαταστάσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου προχωρά ο ΟΣΕ.

Στην πρόσληψη 160 ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων και εγκαταστάσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου προχωρά ο ΟΣΕ.

Οι επιλεγέντες/είσες θα απασχοληθούν στην φύλαξη της γραμμής και των ισόπεδων διαβάσεων για την εξασφάλιση της ομαλής διάβασης των αμαξοστοιχιών από αυτές, σύμφωνα με ειδική προς τούτο θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Οι επιλεγέντες/είσες θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 5933/273/7-2-1977 (ΦΕΚ 158/τ.Β΄/1-3-1977) ΚΥΑ, όπως Σελίδα 5 από 11 τροποποιήθηκε και ισχύει, «Περί κυρώσεως κανονισμού κρίσεως και σωματικής ικανότητος του υπό πρόσληψιν και του υπηρετούντος προσωπικού του ΟΣΕ.»

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση του ΟΣΕ.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής.

Send this to a friend