EΛΛΑΚΤΩΡ: Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια της αμκ - Αβάσιμες οι κατηγορίες της Greenhill - TheCaller

Αθήνα

33 oC

αίθριος καιρός

Hottest

Ενημέρωση σε…fast-forward!

Εγκατέλειψαν πτώμα Κινέζου έξω από το «Ερρίκος Ντυνάν» στους Αμπελοκήπους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

EΛΛΑΚΤΩΡ: Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια της αμκ – Αβάσιμες οι κατηγορίες της Greenhill

Στη θυγατρική του Ομίλου ΑΚΤΩΡ αλλά και σε επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, αναμένεται να κατευθυνθούν τα κεφάλαια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, συνολικού ύψους 120,5 εκατ ευρώ.

Η αμκ Θα γίνει με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 0,90 ευρώ

Τα κεφάλαια της αύξησης θα διατεθούν και κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

Α. Ποσό περίπου 98,6 εκατ. για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Β. Ποσό περίπου 20,3 εκατ. για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός 12-18 μηνών.

Όσον αφορά στην αύξηση της Άκτωρ, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 98,6 εκατ., θα διατεθεί κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: Ποσό 50 εκατ. για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. (“Bridge Financing”), το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού.

Από το ποσό των 50 εκατ. μέχρι και σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ τα 31,8 εκατ., τα οποία κατανέμονται 10,4 εκατ. προς διεθνή έργα φωτοβολταικών πάρκων (τα κύρια κονδύλια είναι 5,1 εκατ. Αυστραλία, 2,4 εκατ. Αγγλία και 2,4 εκατ. Βραζιλία) και 21,4 εκατ. προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Το υπολειπόμενο ποσό 48,6 εκατ. σε συνδυασμό με τα 18,2 εκατ. που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο θα διατεθούν: o ποσό 34,0 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL – ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών εξωτερικού (21 εκατ. Αυστραλία, 5 εκατ. Αγγλία και 8 εκατ. Βραζιλία), και o ποσό 32,8 εκατ. για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Συνολικά, τα 98,6 εκατ. εσόδων της ΑΜΚ θα καλύψουν τις παρακάτω ανάγκες της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ:

-Ποσό 44,4 εκατ. για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL – ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα στην Αυστραλία (26 εκατ.), στη Βραζιλία (11 εκατ.) & στο Ηνωμένο Βασίλειο (7 εκατ.), και

-ποσό 54,2 εκατ. για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Όσον αφορά στις νέες επενδύσεις, το σύνολο των κεφαλαίων που θα επενδυθούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διατεθεί, αναλόγως των ευκαιριών και των αναγκών που θα προκύψουν σε αυτήν την αγορά, η οποία αναμένεται να προσελκύσει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια τα επόμενα χρόνια, για τους παρακάτω σκοπούς:

1) Εξαγορά, απόκτηση ή συμπλήρωση συμμετοχής σε εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέχουν ώριμες άδειες έργων ΑΠΕ, είτε έτοιμων προς κατασκευή είτε ευρισκόμενων στο τελικό στάδιο έκδοσης αυτών, είτε που βρίσκονται εν λειτουργία,

2) Χρηματοδότηση αναπτυξιακών δαπανών όπως για παράδειγμα μελέτες, άδειες και engineering, στο πλαίσιο των εταιρειών ειδικού σκοπού Enercoplan & Sofrano, οι οποίες έχουν άδειες για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος έως 496 MW στην κεντρική και νότια Εύβοια, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις προαναφερθείσες εταιρείες ειδικού σκοπού.

3) Συμπλήρωση ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στις εταιρείες ειδικού σκοπού «Ανεμοδομική ΑΕΕ» και «Πουνέντης ΑΕΕ» που αναπτύσσουν αιολικά πάρκα ισχύος 46,2 MW και 42 ΜW αντιστοίχως, στα Άγραφα.

Οι καταγγελίες της Greenhill

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό της αύξησης η Greenhill Investments Limited με επιστολή καταγγελίας στις 28.06.2021 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά τη μη έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22.06.2021 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020-31.12.2020.

Η Greenhill Investments Limited, μέτοχος κατά ποσοστό 25,5824% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την από 28.06.2021 επιστολή καταγγελίας της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα στην παράγραφο ΙΙ αυτής, αναφέρεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2021 και τη μη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου 54.815.876 μετοχών, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία Aeolus Investors LLC.

Η Greenhill δεν νομιμοποιείται να προσβάλει την απόφαση της Τ.Γ.Σ., διότι δεν νομιμοποιείτο να συμμετάσχει στην Τ.Γ.Σ., τυχόν δε αγωγή ακύρωσης ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, εκτιμάται ότι θα απορριπτόταν ως απαράδεκτη. Ωστόσο, ακόμα και στην απίθανη περίπτωση ακύρωσης της απόφασης της Τ.Γ.Σ. λόγω πλημμέλειας στη συγκρότηση αυτής, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παραμένουν σε κάθε περίπτωση σε ισχύ, δεν πάσχει το περιεχόμενό τους, το οποίο είναι ακριβές, ενώ η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων θα μπορούσε να λάβει χώρα σε επόμενη ΕΓΣ.

Δεν υφίσταται συσχετισμός της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 22.06.2021 με το Ενημερωτικό Δελτίο, δοθέντος ότι η υποβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προηγήθηκε της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και τα όσα έλαβαν χώρα σε αυτή ουδόλως επιδρούν στις πληροφορίες και τις αξιολογήσεις που περιέχονται σε αυτό. Άλλωστε, στα θέματα που η Greenhill Investments Limited μνημονεύει, δηλαδή την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01.2020 έως 31.12.2020, η τυχόν αντίθετη ψήφος των 54.815.876 μετοχών, ουδόλως θα μετέβαλε το τελικό εγκριτικό αποτέλεσμα, διότι αυτό επετεύχθη με 115.738.841 ψήφους (ποσοστό 96,40%) υπέρ, μόνο 4.210.041 (3,51%) κατά και 117.323 (0,10%) λευκά.

Ακόμα και στην περίπτωση που συμμετείχε η Greenhill Investments Limited με το σύνολο του ποσοστού της και ψήφιζε αρνητικά στο εν λόγω θέμα, το θέμα θα ενεκρίνετο με 115.738.841 ψήφους υπέρ (ήτοι 66,18%), 59.025.917 κατά (ήτοι 33,75%) και 117.323 λευκά (ήτοι 0,07%). Η τυχόν αντίθετη ψήφος θα μπορούσε να επηρεάσει μόνο τα θέματα που αφορούν:

(α) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options)

και (β) την παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ροή Ειδήσεων

03/08/2021 | 07:53

Πυρκαγιά σε Ρόδο – Φθιώτιδα: Μάχη με τις φλόγες (ΒΙΝΤΕΟ)

03/08/2021 | 07:40

Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

03/08/2021 | 07:32

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 3 Αυγούστου

03/08/2021 | 07:24

ΕΟΔΥ: Πού θα γίνονται σήμερα δωρεάν rapid τεστ

03/08/2021 | 07:13

Καιρός: Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ελλάδα – Στους 45 βαθμούς η θερμοκρασία (ΒΙΝΤΕΟ)

03/08/2021 | 07:04

Επιχείρηση “Ελευθερία”: Ανεβάζει στροφές μετά το Δεκαπενταύγουστο – Τι θα γίνει με την τρίτη δόση

02/08/2021 | 23:59

Θοδωρής Ιακωβίδης: Υποδοχή Χρυσού Ολυμπιονίκη στον αθλητή που συγκλόνισε τους πάντες! (vid)

02/08/2021 | 23:43

«Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 45 βαθμούς», προειδοποιεί ο Αρναούτογλου – Πότε υποχωρεί ο καύσωνας

02/08/2021 | 23:32

Λαμία: Τον έθαψαν με τραγούδι και κλαρίνο – Τσαμπά, Γρίβα και Κοκκώνης αποχαιρέτησαν τον Βαγγέλη Τεμπέλη (vid)

02/08/2021 | 23:21

Αντετοκούνμπο: Παράκληση για μάσκες στο ραντεβού της Τρίτης, στα Σεπόλια!

02/08/2021 | 23:02

Φωτιά στη Ρόδο: Εγκλωβισμένοι πυροσβέστες σώθηκαν την τελευταία στιγμή – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

02/08/2021 | 22:45

Έκλεισε λόγω καύσωνα για 3 μέρες το εμβολιαστικό κέντρο στο Ελληνικό – Στον Προμηθέα τα ραντεβού (vid)

02/08/2021 | 22:32

Κρήτη: Εντοπίστηκε η ανήλικη 16χρονη που αγνοούταν – Τσακώθηκε με την οικογένειά της και εξαφανίστηκε

02/08/2021 | 22:29

ΕΟΔΥ: Πού θα πραγματοποιηθούν rapid test αύριο Τρίτη 03/08

02/08/2021 | 22:22

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο τελικός του Καραλή και το αυριανό πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών
Εθνική Τράπεζα: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του Γκίκα Χαρδούβελη στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
Μειωμένα ενοίκια: Πιστώνονται σήμερα στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι αποζημιώσεις 103,4 εκατ. ευρώ
ΔΕΛΤΑ: Aνακοίνωσε την πώληση και μεταβίβαση του 43,2% που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ
Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τον Ιούνιο – Δείτε εάν κερδίσατε τα 1.000 ευρώ
Lamda Developmenτ: Το έργο του Ελληνικού αναπτύσσεται με βάση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σειράς αντιπλημμυρικών έργων
Αύξηση του κατώτατου μισθού: Ποια επιδόματα επηρεάζονται