Αθήνα

24 oC

ασθενείς βροχοπτώσεις

Νέα χαλάρωση των capital controls

Νέα χαλάρωση των capital controls

Σε ακόμη μεγαλύτερη χαλάρωση των capital controls προχώρησε η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών αναπροσαρμόζοντας τα όρια συναλλαγών για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών συναλλαγών.

Από εδώ και πέρα, οι Ειδικές Υποεπιτροπές μπορούν να δέχονται αιτήματα για μεταφορές κεφαλαίων από επιχειρήσεις και επαγγελματίες, προκειμένου να πληρωθούν τιμολόγια κτλ. μέχρι 250.000 ευρώ ημερησίως ανά τράπεζα (έναντι 150.000 ευρώ προηγουμένως), ενώ το εβδομαδιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες διαμορφώνεται στα 80 εκατ. ευρώ (από 70 εκατ. ευρώ προηγουμένως).

Το συνολικό εβδομαδιαίο όριο ορίζεται για όλες τις τράπεζες σε 352.380.000 ευρώ (από 308 εκατ. ευρώ προηγουμένως).

Η ίδια απόφαση ορίζει επίσης ότι για συναλλαγές που υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, το µηνιαίο εγκριτικό όριο της Ειδικής Υποεπιτροπής ανά πελάτη νοµικό πρόσωπο ή ατοµική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελµατία δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µέγιστη µηνιαία αξία των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της ετήσιας περιόδου 01/07/2014− 30/06/2015, µέσω πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, προσαυξηµένη κατά 40%.

Να σημειωθεί ότι πλέον η περίοδος 01/07/2014-30/06/2015 είναι αυτή που λαμβάνεται υπόψη για να εξεταστεί το αίτημα μεταφοράς, αντί για το διάστημα 1/1/2015 - 31/12/2015 που ίσχυε προηγουμένως.

[adsense]

Έτσι, για την απόκτηση παγίων στοιχείων και πραγµατοποίηση δαπανών/ συνδροµών από νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων των µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως και από ατοµικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες στο πλαίσιο των επιχει− ρηµατικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και για ιδρυθέντα µετά την 1η Οκτωβρίου 2014 νοµικά πρόσωπα, ατοµικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες δεν ισχύει το στοιχείο ιστορικότητας της περιόδου 01/07/2014−30/06/2015 της περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Η αίτηση του πελάτη ορίζεται ότι πρέπει να συνοδεύεται από μία σειρά από δικαιολογητικά τα οποία και ορίζονται ανά περίπτωση.

Επίσης, αξίζει να τονιστεί, ότι το όριο που επιτρέπεται να γίνονται συναλλαγές χωρίς να εξετάζεται το προηγούμενο ιστορικό κινήσεων του εκάστοτε πελάτη, αυξάνεται τώρα στις 20.000 ευρώ από 10.000 προηγουμένως, ενώ ποσά κάτω των 5.000 ευρώ εξετάζονται απευθείας από τα καταστήματα των τραπεζών.

Η εκταμίευση εγκεκριμένης συναλλαγής ισχύει για δώδεκα εργάσιμες ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της έγκρισης, αντί 7 ημερών προηγουμένως.

Send this to a friend