Αθήνα

13 oC

αυξημένες νεφώσεις

Ποιοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που θα δικαιούνται Κοινωνικό Μέρισμα;

ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα του Συνεδρίου της Ν.Δ ότι τμήμα του υπερπλεονάσματος θα δοθεί ως Κοινωνικό Μέρισμα σε αδύναμες οικονομικά ομάδες. Μεταξύ αυτών είναι οι μακροχρόνια άνεργοι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα του Συνεδρίου της Ν.Δ ότι τμήμα του υπερπλεονάσματος θα δοθεί ως Κοινωνικό Μέρισμα σε αδύναμες οικονομικά ομάδες. Μεταξύ αυτών είναι οι μακροχρόνια άνεργοι.

Ποιοι όμως θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι;

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ):

Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται οι πολίτες που έχουν παραμείνει άνεργοι για διάστημα άνω των 12 μηνών. Η ανεργία πρέπει να προκύπτει από δελτίο ανεργίας θεωρημένο αδιάλειπτα από τον ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Για να εγγραφεί κάποιος/α στο Μητρώο Ανέργων και να λάβει κάρτα ανεργίας χρειάζεται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)

Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Send this to a friend