Αθήνα

 

17 oC

ελαφρές νεφώσεις

Hottest

Ενημέρωση σε... fast-forward!

zarokosta
Μέλπω Ζαρόκωστα: «Η Αλίκη πήγε στην Επίδαυρο και έγινε ρεζίλι, η Μερκούρη δεν ήταν καλή ηθοποιός»

OPINION

Συνέδριο σύνθεσης και υπέρβασης για την πολιτική αλλαγή με Προοδευτική πλειοψηφία

Ώρα για προ­ο­δευ­τι­κή διέ­ξο­δο Δια­κύ­βευ­μα της επό­με­νης πε­ριό­δου κα­θί­στα­ται η συμβολή για την προ­ο­δευ­τι­κή διέ­ξο­δο. Η πολύπλευρη κρίση  που γεν­νούν οι πο­λι­τι­κές της Ν.Δ. μπο­ρεί και πρέ­πει να αναμετρηθούν με τα πε­ριε­χό­με­να των πο­λι­τι­κών που δί­νουν προ­ο­δευ­τι­κή διέ­ξο­δο. Και αυτό κα­θι­στά ανα­γκαίο ότι ο πολιτικός αντίλογος πα­ράλ­λη­λα με την απο­κά­λυ­ψη των ευ­θυ­νών της Ν.Δ. πρέ­πει […]

Ώρα για προ­ο­δευ­τι­κή διέ­ξο­δο

Δια­κύ­βευ­μα της επό­με­νης πε­ριό­δου κα­θί­στα­ται η συμβολή για την προ­ο­δευ­τι­κή διέ­ξο­δο.

Η πολύπλευρη κρίση  που γεν­νούν οι πο­λι­τι­κές της Ν.Δ. μπο­ρεί και πρέ­πει να αναμετρηθούν με τα πε­ριε­χό­με­να των πο­λι­τι­κών που δί­νουν προ­ο­δευ­τι­κή διέ­ξο­δο.

Και αυτό κα­θι­στά ανα­γκαίο ότι ο πολιτικός αντίλογος πα­ράλ­λη­λα με την απο­κά­λυ­ψη των ευ­θυ­νών της Ν.Δ. πρέ­πει να κάνει δια­κρι­τό το εναλ­λα­κτι­κό κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κό σχέ­διο.

Το συνέδριο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ – Π.Σ. Καταλύτης

Σε αυτό το πε­ρι­βάλ­λον, κόμ­μα­τα του προ­ο­δευ­τι­κού δη­μο­κρα­τι­κού χώ­ρου  δεν είναι κοινωνικά ωφέλιμο να διο­λι­σθαί­νουν σε άλ­λες ατρα­πούς μικροκομματικής περιχαράκωσης  . Όταν δηλ εξα­ντλούν το πο­λι­τι­κό τους στίγ­μα με δια­τυ­πώ­σεις “ίσων απο­στά­σε­ων”

Κοινωνικό κριτήριο και πήχης είναι ανάγκη να γίνεται διακριτή  η «κόκκινη γραμμή» στη συνέχιση των πολιτικών που εφαρμόζει η ΝΔ .

Και αυτό σημαίνει καμία συνεργασία σε κυβερνητικά σχήματα  που θα επανέλθουν έμμεσα οι πολιτικές της ΝΔ

Έστω και αν αυτό προπαγανδίζεται ως ανάγκη , προκειμένου δήθεν να αντιμετωπισθούν οι πολύπλευρες κρισεις , με κυβερνήσεις ειδικού σκοπού ,οικουμενικές κτλ.

Είναι τώρα η ώρα να απαντηθούν τα σενάρια , που ευνοούν  συγκεκριμένα κέντρα, αυτά που αναφέρονται σε ενδεχόμενη ανάγκη για κυβερνήσεις που θα αντικαταστήσουν τον κ Μητσοτάκη με προέδρους τεχνοκράτες, ,εξωκοινοβουλευτικούς ,έτοιμους από την πίσω πόρτα ,   να υπηρετήσουν την συνέχιση πολιτικών που τα τελευταία χρόνια συρρικνώνουν τη παραγωγική βάση, εμπορευματικοποιουν τα κοινωνικά αγαθά ,και παράγουν ανεργία και ανισότητες κτλ

Η ευθύνη των προοδευτικών κομμάτων

Στην κοι­νω­νία και την πα­ρα­γω­γι­κή βάση πρέ­πει να γί­νε­ται διακριτό οτι η κρι­τι­κή των κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο δεν πε­ριο­ρί­ζε­ται στο αί­τη­μα για μία καλ­λύ­τε­ρη δια­χεί­ρι­ση των ίδιων πο­λι­τι­κών.

Οτι διεκδικούν την λαϊκή εντολή  για να εργασθούν για μια προ­ο­δευ­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση.

Ευγενής άμιλλα πρέπει να γίνεται η διεκδίκηση εντολής για να εφαρ­μο­στεί κυβερνητικό  πρό­γραμ­μα που θα στο­χεύ­ει στην αλλαγή του κοινωνικού και παραγωγικού μοντέλου που εφαρμόζει η ΝΔ. Με πολιτικά πρόσωπα που επιλέγει και μπορεί να κρίνει η κοινωνία

Γι’ αυτό πρέ­πει η ατζέ­ντα του πο­λι­τι­κού δια­λό­γου να φύγει από τα συ­στη­μι­κά κέ­ντρα και να καταστεί διαμορφωτής η κοι­νω­νία.

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ – Π.Σ. άνοι­ξε τον δρό­μο της κοι­νω­νι­κής δια­βού­λευ­σης κα­τα­θέ­το­ντας τεκ­μη­ριω­μέ­νο προ­γραμ­μα­τι­κό πλαί­σιο προ­ο­δευ­τι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης.

Είναι η ώρα τώρα και οι άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου να καταθέσουν τη δίκη τους συμβολή

Ο φό­βος των εκλο­γών 

Οι συ­στη­μι­κές δυ­νά­μεις δεν μέ­νουν αδιά­φο­ρες. Γνω­ρί­ζουν τη δυ­σα­ρέ­σκεια που δη­μιουρ­γούν τα έργα και οι μέ­ρες της Ν.Δ.

Δεν εί­ναι τυ­χαίο ότι «βλέ­πουν» το φως της δη­μο­σιό­τη­τας σε­νά­ρια με αλ­λα­γή σχη­μά­των κυ­βερ­νη­τι­κής δια­χεί­ρι­σης, προ­κει­μέ­νου να συ­νε­χι­στούν οι ίδιες πο­λι­τι­κές.

Προσπαθουν με κάθε τρό­πο τη λαϊ­κή δυ­σα­ρέ­σκεια προς τη Ν.Δ. να την κατευθύνουν σε σχήματα που θα διευ­κο­λύ­νουν αυτή τη στό­χευ­ση η στην αποχή με το πρόσχημα όλοι ιδιοι είναι . Ανα­ζη­τούν ανα­χώ­μα­τα.

Δεν εί­ναι τυ­χαίο ότι τις τε­λευ­ταί­ες μέ­ρες προ­κύ­πτουν ρε­πορ­τάζ για κυ­βερ­νή­σεις ει­δι­κού σκο­πού. Με τε­χνο­κρά­τες και συμ­μα­χί­ες πρό­θυ­μων.

Θέλουν να μεί­νει αλώ­βη­τη η συ­νέ­χι­ση των πο­λι­τι­κών της κρί­σης.

Δεν μπορούν όμως να αποφύγουν τις εκλο­γές…

Συνέ­δριο το­μής και συ­νέ­χειας

Το συ­νέ­δριο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ – Π.Σ. απο­κτά ιδιαί­τε­ρο εν­δια­φέ­ρον ως βήμα το­μής και συ­νέ­χειας.

Οι προσυνεδριακές διαδικασίες άνοιξαν το δρόμο προκειμένου ο πολιτικός φορέας να μετεξελιχθεί σε κορμό της προοδευτικής παράταξης. με σαφή εναλλακτικό και ριζοσπαστικό προσανατολισμό.

Τώρα Με τις εργασίες και τα θέματα που θα το απασχολήσουν γίνεται χώρος σύν­θε­σης και υπέρ­βα­σης για προ­ο­δευ­τι­κή διέ­ξο­δο.

Ο­ ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ – Π.Σ. με τη συμβολή του Α Τσίπρα και των συλλογικών οργάνων μετατρέπεται σε κορ­μό της με­γά­λης προ­ο­δευ­τι­κής πα­ρά­τα­ξης .Γιατι στο χώρο του πλέον ανταμώνουν όλα τα ρεύματα του προοδευτικού τόξου με πολιτική και προγραμματική ενότητα .

Με το συ­νέ­δριο  επι­τα­χύ­νει τον με­τα­σχη­μα­τι­σμό σε υβρι­δι­κό πο­λυ­συλ­λε­κτι­κό κόμ­μα.

Χωρις να νοθεύει τις αρ­χές της Αρι­στε­ράς, του σο­σια­λι­σμού και της οι­κο­λο­γί­ας.

Εκφράζει την πλα­τιά συμ­μα­χία των δυ­νά­με­ων που έχουν λό­γους να δια­μορ­φώ­σουν προ­ο­δευ­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση.

Στις σύγ­χρο­νες πολιτικές  και προγραμματικές προτάσεις δίνεται η δυνατότητα  ο κάθε πο­λί­της όχι απλά να βλέ­πει τον εαυ­τό του αλλά να συνδιαμορφώνει και να ελέγχει .

Κυρίαρχη επιδίωξη του γίνεται να καταστήσει και πάλι ενεργο την κοινωνία

Εχει σημασία ότι δεν διεκδικεί την διακυβέρνηση ως αυτοσκοπό αλλά με τη δέσμευση πως θέ­τει ως προ­τε­ραιό­τη­τα πο­λι­τι­κές στή­ρι­ξης και διεύ­ρυν­σης της πα­ρα­γω­γι­κής βά­σης.

Με τις δυ­νά­μεις της ερ­γα­σί­ας συ­ντε­λε­στή και συμ­μέ­το­χο στον πα­ρα­γό­με­νο πλού­το.

Γι αυτο το προγραμματικό πλαίσιο διακυβέρνησης προτάσσει την άρση των κοι­νω­νι­κών και γε­ω­γρα­φι­κών ανι­σο­τή­των και την πρό­σβα­ση όλων στα κοι­νω­νι­κά αγα­θά, την πρά­σι­νη με­τά­βα­ση, τον ψη­φια­κό με­τα­σχη­μα­τι­σμό κ.λπ.

Νέα σελίδα με νέα Προοδευτική πλειοψηφία διακυβέρνησης

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­ – Π.Σ. με τις ερ­γα­σί­ες του συ­νε­δρί­ου διαμορφώνει τους όρους μια μεγάλης σύγχρονης αριστεράς που υπερβαίνει τις αντι­θέ­σεις που δη­μιούρ­γη­σαν σχί­σμα­τα στο πα­ρελ­θόν.

Ανοίγει τη σελίδα  της ενό­τη­τας με βάση τα σύγ­χρο­να με­γά­λα δια­κυ­βεύ­μα­τα που δη­μιουρ­γεί η έκρη­ξη της επι­στή­μης και της τε­χνο­λο­γί­ας.

Ανοίγει το δρόμο για κυβερνήσεις συνεργασίας γεγονός που έχει ήδη κατακτήσει η Ευρώπη

Το δί­λημ­μα λοι­πόν που τί­θε­ται στον κάθε πο­λί­τη εί­ναι:

Θα απο­δε­χθεί κυ­βερ­νη­τι­κά σχή­μα­τα συ­νέ­χι­σης των πο­λι­τι­κών της κρί­σης ή θα δυναμώσει τη διεκδίκηση για την προ­ο­δευ­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση !

Για μια Ελλά­δα ζω­ντα­νή και ικα­νή να αντα­πο­κρι­θεί στις με­γά­λες προ­κλή­σεις με πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και ενεργο ρόλο στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση .

Ροή Ειδήσεων

kivotos

01/12/2022 | 11:48

Κιβωτός του Κόσμου: Σοκαριστική καταγγελία – «Χτυπούσαν την κόρη μου και έκρυβαν τα τραύματα με πλαστελίνη»

01/12/2022 | 11:33

Κρήτη: Θρήνος στη κηδεία της 21χρονης Έμμας

01/12/2022 | 11:27

Ζώδια-Μηνιαίες Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2022 από τον Κώστα Λεφάκη: Ποιοι θα πιεστούν και ποιοι θα ανταμειφθούν για τους κόπους τους
georgiadis

01/12/2022 | 11:13

Καλάθι του νοικοκυριού: Αυτοψία Γεωργιάδη σε σούπερ μάρκετ – «Για 5η εβδομάδα οι τιμές σε πολλά προϊόντα πέφτουν»

01/12/2022 | 11:11

Γιάννης Οικονόμου: Επιστρέφουμε το χώρο της δομής του Ελαιώνα σε όλους τους πολίτες της Αθήνας

01/12/2022 | 11:04

Κίνηση στους δρόμους: Χωρίς μποτιλιάρισμα ο Κηφισός μετά το τροχαίο στη Νέα Κηφισιά
screenshot 4

01/12/2022 | 10:52

Αίσθηση δημιουργεί ο Χρήστος Βαλαβανίδης: «Συγχωρώ τον Φιλιππίδη και τον Κιμούλη, ήταν ανοησίες της στιγμής»

01/12/2022 | 10:50

Συναγερμός στην Ισπανία: Παγιδευμένος φάκελος εντοπίστηκε σε αεροπορική βάση

01/12/2022 | 10:42

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω τροχαίου

01/12/2022 | 10:40

«Maestro»: Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο

01/12/2022 | 10:15

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο ασθενών με HIV – Στη συνταγογράφηση τα αντιρετροϊκά φάρμακα

01/12/2022 | 10:09

Ξεσπάθωσε ο Λάκης Γαβαλάς: «Για μένα δεν υπάρχει φύλο, έχω φάει χυλόπιτα από άντρα και έχω αγαπήσει τις γυναίκες»

01/12/2022 | 10:02

Ιεράπετρα: Έκλεψε αυτοκίνητο, τον πήρε ο ύπνος στο τιμόνι και τον ξύπνησε η αστυνομία

01/12/2022 | 09:46

Gloria Estefan: Δεν ήθελα η κόρη μου να πει στη γιαγιά της ότι είναι ομοφυλόφιλη

01/12/2022 | 09:28

Ξεκινούν τα έργα φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα από τη ΔΕΔΑ
Αλλαγή δημοσιονομικών κανόνων Ε.Ε., δυο βήματα εμπρός, ένα πίσω
221115073419
Η ΝΔ δεν αποτελεί πυλώνα σταθερότητας
Ανάπτυξη για όλους ή για μερικούς;
ypourgoi vouli
Άλλο η χώρα – άλλο η κυβέρνηση
Το σύνθημα «Η Ελλάδα αλλάζει» που κυριαρχεί στην επικοινωνιακή παρουσία του Μητσοτάκη, γεννήθηκε το 2010
oligarxia minions aspromavri 2311
Μας φύτεψαν φόβο, μα φύτρωσαν φτερά